CZ EN

Z HISTORIE KAPLE PANNY MARIE POMOCNÉ NA HORÁCH

K historii kaple na Horách se váže několik pověstí, které měly objasnit okolnosti jejího vzniku na tomto místě.

Jedna z pověstí vypráví, že když proti králi Jiřímu z Poděbrad vytáhl uherský král Matyáš, část uherského vojska se odtrhla a přitáhla za kořistí až k České Třebové. Uhři však zabloudili v roklích a močálech (od té doby nazývaných Uhrovy doly). Když se obyvatelé České Třebové dozvěděli o vojácích nedaleko města, spojili se s vesničany z okolí, ozbrojili se tím, co měli, a vytáhli proti nim. Ti vojáci, kteří nezemřeli v močálech nebo hlady, byli pobiti. V bitce zahynul i syn jakési vznešené uherské paní, která potom přijela navštívit místo, kde její syn zemřel, aby viděla jeho hrob a pomodlila se na něm. Než se vrátila domů, zavěsila na dub obraz Panny Marie. Dřevaři, kteří přišli pracovat do lesa, obraz našli, a protože nevěděli nic o zmíněné události, domnívali se, že obrázek spadl z nebe. Když dub skáceli, byla k uctění zázraku na tom místě postavena dřevěná kaplička, do které byl zavěšen i svatý obrázek.

Písemným pramenem k historii kaple na Horách je pamětní kniha, jejíž autoři v ní osvětlují založení a další osudy kaple. Kniha začíná popisem zázraku. Lidé prý odedávna znali moc léčivého pramene na Horách, kterému říkali Pavlova studánka. Při návštěvách pramene vhazovali do vody drobné mince, ale mladík jménem Jakub Pivoňka ty peníze vybíral a propíjel. Za takový hřích byl potrestán tím, „že ve dne málo, v noci vůbec neviděl". Poznal, že je to trest boží, a obnos, který ze studánky vybral, dal do kostela na svíčky a část vrátil do studánky. Na Horách se pak pomodlil, omyl se vodou a zrak se mu vrátil. Pro mnoho dalších zázračných uzdravení se poutníci rozhodli, že si nad pramenem postaví kapli. Tesaři a zedníci, kteří přislíbili práci na stavbě kaple, ale nechtěli svůj původní slib splnit a rozhodli se odejít za lépe placenou prací. Mezi nimi byl i tesař Mikuláš. V noci před plánovaným odchodem měl Mikuláš sen, ve kterém uslyšel hlas: „Mikuláši! Neprodlévej, vstaň, kapličku jdi vystavět co nejdřív, pravím ti, jdi! A dokud se budeš věnovat této práci, neměj nic se svou ženou a také pouč svého druha, ať po celý tento čas nemá se svou ženou nic podobného." Mikuláš vystrašený tímto snem ráno přemluvil svého spolutovaryše, který také chtěl odejít, aby si pospíšili se stavbou kaple a dané slovo dodrželi.

Se stavbou kaple se začalo 6. července 1744 a skončilo 23. července 1744. O jejím vzhledu víme jen to, že byla dřevěná, šestiboká, stála poblíž Pavlovy studánky a byl do ní zavěšen obrázek Panny Marie, do té doby visící na stromě.

V knize následuje popis celé řady zázračných uzdravení poutníků nejen z České Třebové, ale i z Rybníka, Němčic, Svinné a okolí. Nejčastěji si věřící léčili nemocné oči a uši, ale také svrab, nemoci kostí, bolesti žaludku, zubů, hlavy a dalších orgánů. Od 40. do 70. let 18. století zde najdeme zprávy o desítkách zázračných uzdravení. Na podzim roku 1787 však oblíbená kaplička shořela.

Lidé na léčivé účinky pramene na Horách nezapomněli a i nadále přicházeli na místo bývalé kaple k obrázku Panny Marie, který byl prozatímně zavěšen na jedli. V roce 1809 začali představitelé města realizovat přání mnohých poutníků, aby se na Horách postavily lázně a hostinec, kde by se návštěvníci mohli ukrýt před deštěm a přenocovat. Lázně i hostinec byly vystavěny, ale místo, kde bývala kaple, zůstávalo stále pusté, a to přesto, že mnoho věřících, místních i z okolí, si přálo, aby byla kaple obnovena.

18. července 1811 se měl slavnostně pokládat základní kámen nové kaple za přítomnosti vrchního krajského zástupce. Ten však slavnost náhle opustil, a to, když zjistil, že základy byly vykopány bez ohlášení a stavitelé nemají žádné povolení. Základy byly položeny až navečer, a když byly vyzděny, veškeré práce na stavbě nové kaple ustaly. Útěk krajského zástupce ze slavnosti prý obyvatele tak polekal, že po vyzdění základů zůstala stavba opuštěná až do roku 1818. Sice bylo několikrát požádáno o povolení ke stavbě kaple, ale bezvýsledně. A tak se v září 1818 představitelé města v čele s Josefem Müllerem rozhodli zahájit stavbu bez povolení. Stavba byla dokončena už v roce 1819, a to díky pomoci nejen ze strany místních obyvatel, ale i lidí z okolních obcí. Každý, kdo chtěl, pomáhal podle svých možností: penězi, šindelem, dřívím. Sotva však byla kaple dostavěna, vyskytly se další problémy.

V následujících letech bylo učiněno několik pokusů o dosažení povolení k vysvěcení kaple, ale marně. Teprve královéhradecký biskup Karel Hanl v roce 1837 přijal žádost českotřebovských občanů o vysvěcení kaple na Horách a vyhověl jí. Akt slavnostního svěcení se uskutečnil 7. července 1839, tedy 20 let po dostavbě kaple.

Poutní kaple Panny Marie Pomocné je nemovitou kulturní památkou, postavenou v klasicistním slohu.

Kaple je majetkem Města Česká Třebová

Správcem kaple Panny Marie Pomocné je
Římskokatolická farnost-děkanství Česká Třebová
Klácelova 1
560 02 Česká Třebová
Tel.: 731 626 171
E-mail: kancelar@farnostct.cz
Web: http://www.farnostct.cz

Děkan (správce farnosti): Mgr. Miloš Kolovratník

aktuální pořad bohoslužeb
http://www.farnostct.cz/soubory/porad.pdf

PŘÍSTUPNÉ PAMÁTKY

PROHLÍDKA KAPLE PANNY MARIE POMOCNÉ

Nevelká svatyně zbudovaná v klasicistním slohu stojí nad pramenem údajně zázračně uzdravující vody. Součástí její prohlídky je poučení o historii tohoto kdysi známého poutního místa, stavebním vývoji kaple a také jejím mobiliáři, který pochází z 19. a 1. poloviny 20. století. Vedle těchto zajímavostí může návštěvník ocenit také přírodní rámec stavby, který spolu s kapličkou a vodním pramenem vytváří malebný a značně působivý celek.

Prohlídka kaple trvá přibližně 30 minut

Otevřeno:
Červenec a srpen: soboty, neděle a svátky 9 - 12 a 13 - 17 hodin

V jiném termínu po předchozím objednání na tel.: 465 534 516 (Městské muzeum Česká Třebová)

V době konání svatebních obřadů může být návštěvnický provoz omezen!

Vstupné:
Plné: 30 Kč
Snížené (děti a mládež do 18 let, studenti, důchodci, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P): 20 Kč
Rodinné (Rodina = 2 dospělí + min. 1 dítě do 18 let nebo 1 dospělý + 2 děti do 18 let. Každé další dítě je zdarma): 50 Kč
Skupinové: sleva 10 %

Volné vstupné je poskytováno
- dětem do 6 let
- členům AMG
- zaměstnancům NPÚ
- členům ICOMOS
- průvodům osoby, která je držitelem průkazu ZTP/P
Na novinářský průkaz je vstup zdarma poté, co se příslušný držitel průkazu na tomto předem dohodne s vedením muzea.

na mapě

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE

Cibulka, J. - Sokol, J.: Soupis památek historických a uměleckých v okresu lanškrounském, Praha 1935, s. 55-56.

Hackenschmied, V. Z.: Na besedě. Báchorky, báje a pověsti. K vydání připravil R. Dušek, (2., upravené a doplněné vydání), Ústí nad Orlicí 1995, s. 38-39.

Košnář, J.: Poutnická místa a památné svatyně v Čechách, Praha s. d., s. 332.

Lašek, F.: Zapadlí osvícenci F. E. Welz, F. M. Klácel a dr. F. Rybička. Tři životopisné obrazy s kulturně dobovými črtami z Litomyšle, České Třebové a Kozlova. 2. opravené a rozšířené vydání, Česká Třebová 1946, s. 68.

Šebela, M.: Kaple Panny Marie Pomocné. In: Toulky minulostí Českotřebovska 1. Česká Třebová 2000, s. 168-174.

Štangler, B.: Hory u České Třebové. Česká Třebová 1970, s. 6-8.

Tykač, J.: České povídky. Národní povídky a skutečné příběhy z Litomyšle, Ústí n. Orlicí, České Třebové i okolí, díl I., 2. opravené vydání, Praha s.d, s. 17-20.

Voleská, J.: K dějinám církevních staveb farnosti Česká Třebová, In: Českotřebovská farnost v historii, Česká Třebová 2004, s. 176-182.

seznam výběrové bibiliografie ke stažení