CZ EN

PUBLIKAČNÍ ČINOST

Jednou z tradičních cest zpřístupňování a přibližování muzejních sbírek a také informací o nich je publikační činnost, ta je proto pevnou součástí aktivit českotřebovského muzea. Od druhé poloviny osmdesátých let po celá léta devadesátá vycházely drobnější práce, které zejména širší laické veřejnosti předkládaly některá dílčí regionální témata rázu historického, uměleckohistorického, literárního i vlastivědného.

V novém tisíciletí došlo ke zkvalitnění muzejní publikační činnosti produkcí katalogů k některým výstavám, zejména těm, které byly věnovány významným osobnostem města. Další kvalitativní skok pak znamenalo první číslo Muzejní ročenky. Vyšlo roku 2005, jeho náplní byly původní studie převážně odborného rázu. Druhý, prozatím poslední svazek tohoto periodika vyšel jako trojčíslo roku 2008, jeho charakter zůstal nezměněný.

Vedle tiskovin informačního typu vydává muzeum také pohlednice se vztahem k Českotřebovsku. Muzejní pracovníci se rovněž autorsky podílejí na propagačních a turistických materiálech, které vydává Město Česká Třebová.

SBORNÍKY

OSÍDLOVÁNÍ ČESKOTŘEBOVSKA
A POČÁTKY MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ

Sborník přináší původní příspěvky historiků profesora Petra Charváta, profesora Františka Musila a archeoložky doktorky Martiny Bekové. Pojednávají o podobě a historických souvislostech usazování raně středověkého obyvatelstva na území dnešní České Třebové.

ISBN 978–80–904276–7–9
Vydalo Městské muzeum Česká Třebová v roce 2014
53 stran / 75 Kč

FRANTIŠEK MATOUŠ KLÁCEL
FILOSOF, SPISOVATEL A NOVINÁŘ

Sborník přináší příspěvky, které zazněly na stejnojmenném sympoziu pořádaném v září roku 2008 v České Třebové, kde se přední odborníci z oboru historie, lingvistiky, literární vědy, filosofie i přírodních věd vyjadřovali ke komplikované osobnosti F. M. Klácela (*1808 Česká Třebová +1882 Belle Plaine, USA).

ISBN 978-80-904276-0-0
Vydalo Městské muzeum Česká Třebová v roce 2008
131 stran / 200 Kč

Marie Macková

Společnost venkovského města první poloviny 19. století

Martin Boštík

Bonifác Buzek, František Matouš Klácel a František Rybička

Jakub Brdíčko

Cíl veškeré lásky a vědy (Poznámky k filosofii a náboženským představám Františka Matouše Klácela)

Alena A. Fidlerová

František Matouš Klácel a filozofie (českého) jazyka

Martin Tomášek

"Básník božně rozčilený"

Jaroslava Janáčková

Adresátka v Klácelových Listech přítele k přítelkyni o původu socialismu a komunismu

Vítězslav Orel

Moskevský ohlas působnosti F. M. Klácela

Miloš Trapl

František Matouš (Ladimír) Klácel v Americe

Margaret Heřmánek Peaslee - Vítězslav Orel

František Matouš (Ladimír) Klácel (Focusing on the Years in America, 1869-1882)

Michaela Škvírová

Život a dílo Františka Matouše Klácela ve fondech Moravského zemského archivu v Brně

Milena Secká

František Matouš Klácel ve fondech Náprstkova muzea

MĚSTSKÉ MUZEUM ČESKÁ TŘEBOVÁ